Britts böcker

Historia

Tillkomsten av DELS är starkt förknippad med Lilla Hornsberg. Efter att ha haft sin hemvist under drygt 30 år på Lilla Hornsberg flyttade Författarförbundet våren 1989 till nya lokaler i Författarnas hus på Drottninggatan. Lilla Hornsberg stod utan hyresgäst.

Intresset för att samlas kring en författares verk i form av litterärt sällskap väcktes i början av förra seklet. Bellmans Minne, som bildades 1899, anses vara det första personlitterära sällskapet. Efter en trevande start under de första fyra decennierna växte intresset allt starkare och började utvecklas i det närmaste till en folkrörelse.

Några entusiaster med förankring både i vissa av de nya litterära sällskapen och i Författarförbudet insåg den samlade potentialen i denna folkrörelse och bildade en interimstyrelse som avfattade en enkät till de nu inemot 60 litterära föreningarna med förslag om bildande av en samarbetsorganisation med namnet De litterära sällskapens samarbetsnämnd, DELS. Samtidigt förhandlade interimsstyrelsen med Stockholms stad om ett hyreskontrakt (med rimlig hyra) för Lilla Hornsberg, vilket var ett viktigt moment i samband med ett bildande av DELS. Den 24 november 1990 konstituerades så DELS vid ett möte på Lilla Hornsberg med deltagande av representanter för 26 sällskap.

Under de första åren förekom en hel del bekymmer med Lilla Hornsberg. Man hade visserligen fått huset fint upprustat och inrett. Men någon bra lösning för den praktiska förvaltningen och skötseln av huset hade man inte funnit. Den sköttes undermåligt av buddhistiska munkar, som hyrde övervåningen och köket. Lokalen utnyttjades dåligt av sällskapen och försök till externuthyrning gav dåligt gensvar. Ekonomin knakade i fogarna och alltfler röster höjdes för att DELS skulle säga upp hyresavtalet och lämna Lilla Hornsberg. Emellertid lyckades man 1995 göra sig av med munkarna, träffa ett nytt hyresavtal med staden samt skaffa nya pålitliga underhyresgäster. DELS´ engagemang i Lilla Hornsberg kunde fortsätta och verksamheten löpte i stort sett friktionsfritt under många år, dock fortsatt med ett begränsat utnyttjande av lokalerna från DELS´ och dess medlemmars sida. När Stockholms stad överlåtit ansvaret för Lilla Hornsberg till Stadsholmen och denna 2005 aviserade DELS om en flerfaldigt förhöjd hyra, som föll utanför ramen för DELS resurser, tvingades DELS säga upp hyresavtalet till upphörande. Emellertid kunde DELS träffa en överenskommelse med hittillsvarande underhyresgäst som innebar att denne fr.o.m 2008 övertar hyresrätten för huset och förbinder sig att låta DELS avgiftsfritt disponera samlingslokal och vissa arkivutrymmen.

Men också DELS´ verksamhet med gemensamma aktiviteter för sällskapen måste struktureras.. Redan före DELS bildande hade flera sällskap deltagit i kampanjen Läsa för livet och inte minst i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, vilket genom åren kom att bli en viktig angelägenhet för DELS, som länge hade egen monter, men som man 2004 av kostnadsskäl måste uppge och istället organisera sällskapens framträdanden på den gemensamma scenen. DELS´ mässengagemang utvidgades 2005 till att även omfatta Örebromässan. DELS har också under 2000-talet årligen deltagit ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan. År 2003 var DELS medarrangör i den uppmärksammade månadslånga utställningen ”Sällskapsliv” på Kungl. Biblioteket.

Det första mer betydande evenemanget i DELS´ regi, ”De litterära sällskapens dag”, ägde rum i Hornsbergs lilla trädgård en vacker sommardag den 31 maj 1992 med föredrag, sång, uppläsningar m.m. Evenemanget återkom under ett par år. Inspirerad av framgången med Sällskapsdagen startades redan 1993 serien ”Matinéer på Skansen” i en liknande fast mer utbyggd version. 1995 flyttades också Sällskapsdagen över till Skansen och samordnades med matinéerna. Man höll till en början till på Högloftet men tvingades på 2000-talet flytta först till Sollidenrestaurangen , sedan till Novilla och 2007 – förhoppningsvis slutgiltigt – till den utmärkt väl lämpade lokalen Ordenshuset. Upplägget har varit en vårserie med 4 -5 programtillfällen, där ett sällskap får presentera sin författare med föredrag, uppläsning, musik och sång, och en motsvarande höstserie. En variant på dessa matinéer prövades hösten 2007 genom ett i samarbete med tidskriften Vi arrangerat evenemang, ”Sällskapsliv till sjöss”, där sällskapen fick presentera och illustrera sina författare under ett dygns färjetur fram och tillbaks till Åbo.

DELS ha också under åren ställt upp med egna och medlemmars resurser vid olika officiella evenemang, t.ex. ett stort antal mycket populära stadsvandringar i författares fotspår under Kulturhuvudstadsåret 1998 och vid Stockholms 750 års jubileum 2002 en serie uppskattade litterära matinéer på Lilla Hornsberg, dit gästerna togs med ångbåt från Stadshuskajen via Karlbergskanalen.

Ganska snart efter DELS´ bildande kände styrelsen ett starkt behov av ett medlemsblad, som dock aldrig hann komma till. Styrelsen hade fångats av ett förslag att gå ett steg längre och skapa en för sällskapen gemensam litterär tidskrift. Förslagsställaren, förläggaren Carl Johard, hade presenterat en plan som innebar att tidskriften med namnet Parnass skulle innehålla en temadel med presentation av en författare, en del med olika andra litterära artiklar och en del med intern information för medlemssällskapen. Administration och ekonomi skulle förlaget svara för medan DELS skulle tillsätta redaktion och kostnadsfritt tillhandahålla innehållet. Parnass utgavs några år på makarna Johards förlag men blev olönsam och måste 1996 överlåtas till förlaget Apostrophe, som utgav tidskriften Allt om böcker och kunde reducera kostnaderna genom samordning av produktion och distribution av de båda tidskrifterna i ett tvillingformat. Redaktionsansvaret låg oförändrat kvar hos DELS. Vid utgången av 2004 las Allt om Böcker ned och Parnass kunde utkomma i ensamt majestät. På nyåret 2006 förvärvade DELS tidskriften Parnass och driver den sedan dess i ett helägt aktiebolag DELS Tidskrifter AB.

En form av service till medlemmarna som DELS bedömt väsentlig har var att genom regelbundna seminarier erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte i för sällskapen angelägna frågor, exempelvis diktarboningar, ekonomi, bidrag/sponsorer, föreningsjuridik, medlemsblad, hemsidor m.m. I det sammanhanget skall även nämnas att DELS under 2000-talet medverkat i eller bidragit till utgivningen av flera böcker.

”En speciell anda – på samma gång lättsam och seriös”. De litterära sällskapen har följt författaren  Britt Dahlström genom livet. I detta särtryck ur Wendelas Vänners medlemstidning WendelAvisan (nr 54 juni 2014) berättar hon om sin kärlekshistoria med dem.Britt Dahlström