Kategoriarkiv: Teaterupproret kring Stockholms kulturnämnd 2013

Nytt uttalande från Strindbergsteaterns vänförening

Strindbergs Intima teaters Vänförening finns till för att stödja verksamheten vid Strindbergs gamla Intima teater i Stockholm. När verksamheten hotas är det vår skyldighet att ställa upp. Under hösten har en livlig debatt pågått i tidningar och i sociala medier om effekterna av det nya kommunala kulturstöd som inrättats. Bristerna och de förödande konsekvenserna för de fria scenerna har påtalats. Kritiken är enstämmig. Detta framkom inte minst vid det möte som arrangerades på Dramaten (18/11) där ett 30-tal fria scener och grupper tillsammans med Teaterförbundet, Dramatikerförbundet och en rad institutionsteatrar medverkade. Stadens kulturpolitiker medverkade även. Dock inte representanter från de styrande som avböjde att medverka. Nu gläder vi oss åt att man backar och förklarar att bristerna i direktiven ska rättas till.

För Strindbergs Intima teaters vänner

Kristina Adolphson. Anita Persson, Li Södermark och Katharina Lind

Se f.ö Strindbergs Intima teaters hemsida www.strindbergsintimateater.se

Inlägg från Folkpartiet kring nödropet från Strindbergs Intima Teater

Från  Rasmus Jonlund, folkpartiledamot av kulturnämnden i Stockholm, har vi fått detta inlägg med anledning av uppropet från Strindbergs Intima Teaters Vänförening.

Ett brett och långsiktigt kulturstöd
2011 tog en nästan enig kulturnämnd beslut om ett nytt system för kulturstödet. Nästa vecka beslutas om 2014 års fördelning enligt detta system. Det är det tredje beslut vi fattar som grundar sig i det nya systemet, etablerade verksamheter som Strindbergsmuseet har fått det nya kulturstödet redan för 2013.  Inför och under processen har oron varit stor och frågorna många. Mycket oro är dessbättre onödig. De frågetecken som har funnits är bara att beklaga.

Farhågorna som Strindbergs Intima Teaters Vänförening uttrycker är obefogade. Ja, verksamhetsstödet som begrepp försvinner. Istället kommer ett kulturstöd som kan ges från en aktivitet på en dag, till verksamhet över tre år. Långsiktigheten kommer alltså att öka.
Ja, man måste beskriva vilken verksamhet man tänker bedriva. Så var det också tidigare, och det är inget märkligt, när man ansöker om att få ta del av skattemedel. Däremot behöver man inte beskriva detaljerna i sin repertoar, år i förväg. Söker man treårigt stöd, kommer det tredje verksamhetsåret med nödvändighet inte att bli mer än skissartat.
Ja, det krävs en del pappersarbete, men inte mer än som är rimligt. För att ansöka om ett stöd i miljonklassen behövs en ansökan på fem A4-sidor. En förenkling är att det nu går att söka stöd tre gånger om året.
Ja, ansökningarna från kulturaktörerna bedöms – utifrån de kriterier som fastslagits, av professionella handläggare, med stöd av en referensgrupp med konstnärlig kompetens. Det övergripande kriteriet är konstnärlig kvalitet. Några som helst politiska aspekter läggs naturligtvis inte på det kulturella innehållet.

Ja, man kan självklart använda stöd för sina fasta kostnader, för t.ex. lokaler. Konstigt vore det annars! Lokalkostnader och annat måste förstås stå i proportion till den verksamhet man bedriver. Men i vissa fall – som hos Strindbergsmuseet och Strindbergs Intima Teater – är, som vänföreningen påpekar, de specifika lokalerna en viktig del av själva kulturinnehållet.
Ja, det är en kulturgärning att värna och bevara ett kulturarv och det är också något som vi i kulturnämnden vill stödja.
Låt mig kort ge bakgrunden och motiven till varför vi har gjort om kulturstödet. Vi hade tidigare ett kulturstöd som stelnat. Resurserna var begränsade och ungefär samma kulturaktörer uppbar stöd, år efter år. Några nya aktörer hade sällan chans att komma i fråga för stöd. Formellt var dock stöden ettåriga. Det var en märklig kombination av en praktisk, och som det verkar av många upplevd, permanent stödform och en formell kortsiktighet.

Kriterierna för vem som fick stöd och hur mycket var dessutom vaga. Ingen kunde riktigt säga varför en viss verksamhet hade mer stöd än en annan. Beslut togs (före Folkpartiets och Alliansens tillträde 2006) av ett kulturstödsutskott med politiker.

Både röster i det fria kulturlivet, kulturnämnden och stadens revisorer påpekade brister i detta tidigare system.
Vi har velat skapa större långsiktighet, större transparens, tydligare kriterier och förankring i konstnärlig kompetens. Vi har velat föra politiken ett steg bort från besluten. Vår inriktning är att vi politiker ska besluta om kriterier och mål – och att bedömningarna ska göras av professionella tjänstemän med stöd av konstnärlig kompetens. Ett starkare fokus på kvalitet och på publik programverksamhet har eftersträvats. Flexibiliteten skulle öka, med fler ansökningstillfällen.

Vi har inte minst velat att fler aktörer ska kunna omfattas och att fler stockholmare ska nås av den verksamhet som kulturstödet stödjer.

Vi har också velat öka stödet, vilket också har skett: 2012 höjdes medlen till det fria kulturlivet med 15 miljoner kronor varav 10 miljoner till kulturstödet.

Vi har upplevt att förändringar i sådan riktning är vad stora delar av kulturlivet har efterlyst. Nu har det första förslaget för hur stödet ska fördelas enligt det nya systemet kommit. Vi ser att fler har sökt, och fler föreslås få stöd än tidigare. Det finns också betydligt mer pengar att fördela. Låt oss nu se hur systemet fungerar. Givetvis ska det följas upp och utvärderas.

Men tydliga kriterier med ett tydligt kvalitetsmål, mindre politisk styrning, större transparens och ökad långsiktighet är principer som vi inte kommer att vika ifrån.

Rasmus Jonlund (FP)
Ledamot kulturnämnden

Nödrop från Strindbergs Intima Teaters Vänförening

Ture Rangströms artikel i SvD kan läsas här

UPPROPET FRÅN VÄNFÖRENINGEN

Du kanske har följt kulturdebatten de senaste veckorna i Svenska Dagbladet där bland annat Strindbergs Intima teaters chef Ture Rangström skrivit artikel ”Teatern bjuds upp till en dödsdans” SVD 6 okt 2013. Efter att artikeln publicerats har debatten rasat. Politiker, teaterchefer, kulturskribenter har skrivit artiklar om Kulturförvaltningens förödande förändringar av stödsystem. Man har nämligen tagit bort verksamhetsstödet, från och med nu kan man endast söka stöd per föreställning. Intima teaterns situation är unik. Vi är en del av ett kulturarv. Vi kan inte byta lokal, vitsen är ju att vi håller Strindbergs egen teater öppen. Teaterns hyra är på 1 miljon per år. Antalet salongsplatser är endast 90. Biljettintäkter och utgifter kommer aldrig att gå ihop trots att vi samarbetar med andra teatrar och hyr ut lokalen mellan föreställningar och repetitioner. Staden och staten måste bidra annars kan vi slå igen.

River inte Stockholm stad upp det nya stödsystemet kommer Strindbergs intima teater samt resten av Stockholms fria scener inte finnas kvar framöver. Teatrar med ett rikt utbud har ingen framtid. Ingen av teatrarna är ”en pjäs” som kulturförvaltningen tycks tro. Vi är en verksamhet som måste finansiera hyra och löner under ett helt år. Stockholm stad och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt har fått kritik för att toppstyra repertoarer samt rasera den kontinuitet för teatrarna  som är absolut nödvändig.

Visa ditt stöd, bli medlem nu i vår vänförening!

      Vi behöver din röst för att detta fantastiska kulturarv skall få leva vidare!

                          Vi behöver stöd för att kunna agera och visa politikerna att Strindbergs Intima teater är viktig för Stockholm och övriga landet.

  Vi behöver visa att teatern har det viktiga uppdraget att inviga barn och unga i Strindbergs dramatik. Att Intima teatern är en scen där vår störste författares dramatik spelas men också lyfter fram nya, unga dramatiker, skådespelare och regissörer. 2012-13 spelades bl. a Lycko-pers resa, Fröken Julie, Ockulta dagboken och Paria. Det nyskrivna dramat Paradiset sattes upp samt barnföreställningarna Jubal utan jag och Strindbergs värld. Utöver detta anordnades en musikfestival, skådespelarsamtal och litterära salonger.

Går du med nu får du medlemskap för resten av 2013 samt hela 2014.
Medlemskapet kostar 150 kr per år. Sätt in summan på plusgirokonto 25 92 99-6.
Ditt namn, adress och e-post skriver du på inbetalningskortet eller mejlar till
sitv@sit-vanner.com

Föreningen Strindbergs Intima Teaters Vänner bildades 2003 i syfte att stödja teatern. Som medlem får du inbjudan till vänträffar, specialevenemang och möten med skådespelare och författare. Du får också information om teaterns kommande repertoar. Vänföreningens medlemmar kan också få rabatter på vissa föreställningar. Fri entré till Strindbergsmuseet ingår.