Kategoriarkiv: DELS ärenden

Litterära matineer våren 2015

Litterära matinéer till våren. Dags att anmäla intresse.

Välkommen att anmäla intresse att delta i vårens Sällskapsliv, litterära matinéer på ABF i Stockholm – och i samarbete med ABF. Vi har fem programtillfällen, söndagarna den 1, 8, 15, 22 och 29 mars. De deltagande sällskapen får tillfälle att presentera sina författare, kunna erbjuda böcker och annat till försäljning och värva medlemmar.

Läs mer i denna pdf. 2015 Sällskapsliv ABF Inbjudan

Presshistoriska föreningen på Bokmässans DELS-scen

Bland DELS´ medlemmar finns inte bara renodlade litterära sällskap. Även föreningar eller samfund som har någon anknytning till vår målgrupp svenska författare kan komma ifråga. I somras bifölls en framställning från Svensk Presshistorisk Förening om att bli medlem och föreningen deltog i år för första gången på Bokmässan i Göteborg under DELS-paraplyn.

På föreningens hemsida www.presshistoria.se  kan man under rubriken Våra prator på mässan lyssna på några intervjuer av Åke Pettersson och ett föredrag på DELS-scenen av Presshistoriska Föreningens  ordförande Lars-Åke Engblom om Ny Tids redaktör A C Lindblad. Åke Pettersson intervjuar Birgitta Ney efter hennes föredrag på scenen om Vera von Kraemer (Hjalmar Brantings bonusdotter). Dessutom finns en länk till en tidigare intervju i radions P1 med Kristina Lundgren om Else Kleen, som hon berättade om på scenen.

 

 

 

 

Styrelsen2014 2

Årsmöte i DELS med festlig inramning

 

Här syns den nyvalda styrelsen i DELS. På bilden saknas endast Gunnel Furuland (nyval), som inte kunde deltaga i årsmötet. Från vänster Barbro Thomas (nyval) Peter A Sjögren, Marianne Lundin, Barbro Andersson, Gunnel Stenqvist, Karin Englund, Per Eric Mattsson och Lena Insulander. Gunnel Stenqvist valdes till ordförande på ett år efter Bo G. Hall, som avsagt sig återval. Vid konstituerande möte efteråt valdes Barbro Thomas till vice ordförande, Barbro Andersson till sekreterare och Marianne Lundin till ekonomiansvarig. De fyra sistnämnda utgör arbetsutskottet. (Foto Olof Holm).
Avgående ledamöter Bo G Hall och Ulf Hellners avtackades (se slutet av inlägget).

Vid årsmötet höll Professor emeritus Lars Lönnroth ett roligt och informativt föredrag om vikingarna i litteraturen. Han visade bl a upp ett nyutgivet storverk med nyöversättningar av de isländska sagorna på isländska, norska, danska och svenska (se bilden nedan). Lars är själv en av de medverkande i arbetet. På Karin Englunds blogg finns ett lite längre referat av föredraget.

 

image

 

image

Lars Lönnroth på DELS årsmöte? Foto Ami Lönnroth

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter den formella delen av årsmötet gjordes kortare inlägg i följande frågor

Av Agneta Persson (Sara Lidman-sällskapet) om önskemål om DELS-aktivitet i Umeå i samband med Kulturhuvudstadsåret. Styrelsen lovade ta sig an frågan.

Av Margareta Midgard (Birger Sjöberg-sällskapet) om Samfundet för Visforskning. Blogginlägg kommer i frågan.

Av Margareta Hedström (Karin Boye Sällskapets ordförande) om användande av författarcitat i reklam apropå ett aktuellt fall. Blogginlägg kommer i frågan.

Av Bo Krantz (ordf. i Parnass) om den allvarliga situationen för vår tidskrift Parnass.

Årsmötet avslutades med att representanter för tre nya medlemssällskap kort presenterade sina sällskap:
Bengt Anderberg Sällskapet,
Maria Sandel-sällskapet och
Jan Fridegårdsällskapet.

Avtackning.
Som sig bör i litterära sammanhang avtackades de avgående ledamöterna Bo G. Hall och Ulf Hellners med vackra författarcitat och bokgåva (Ämneswennen & Hofskalden. Om Olof von Dalin och Bellman). Här är de för tillfället valda författarcitaten hämtade och kommenterade av Olof Holm.

Till ekonomiansvarige Ulf Hellners vid dess avgång ur styrelsen den 10 maj 2014.
Carl Jonas Love Almqvist
berörde många gånger sina båda föräldrar och karaktäriserade dem, men nu citerar vi hans vän Janne Hazelius:
”Sjelf plägade han också yttra, åtminstone sade han stundom till oss, att hos honom funnos liksom tvänne själar: en kamreraresjäl, som han hade ärft efter sin fader, och en poetisk själ, arf efter modern, med djup känsla för naturskönhet, poesi och musik: att hans lynne och intryck för tillfället berodde på hvilkendera af dessa själar vore den rådande, och at de ofta liksom stridde med hvarandra. ”(Aftonbladet 26/7 1851)
Om dina själar, Ulf, på samma sätt varierar och byter plats vet vi inte, men vi är tacksamma över att du haft både en kamrers- och litteraturälskares själ. Det är inte alla givet att få tillgång till en litterat och pengakunnig Det har varit en tillgång för DELS att ha dig ibloand oss på skattmästaruppdraget.

Till Bo G Hall vid dess avgång ur styrelsen för DELS den 10 maj 2014.
Carl Michael Bellman, som du tjänat i minst tre sällskap, kan citeras i många aspekter av din avsägelse:
Gubben är gammal – urverket dras. (FE 27)
Nå, så gutår! Dig Bacchus avsked bjuder! (FE 30)
Så lunka du så småningom (FS 21)
Och som en lymmel du flydde sin kos
Det tros, det tros! (FS 38)
Gå försiktigt och vandra stilla och sakta (Fattig gumma)

En man utan minne måste nödvändigt vara en beskedlig varelse. – En skälm måste minnas vad han tänker, tänkt och sagt. Jag minns ej var jag slutade mina levnads anekdoter; men lika mycket. (Lefvernes Beskrifning)
Vem är som ej vår broder minns? (Bacchi Tempel)
Tack för hvart sänglag, Skål för hvar trogen […]
Tack för din låga, För din förmåga […]
Kunde vi råkas,
Skulle vi språkas,
Supa några dar;
Min bror du blifva skull,
Och som jag så full.
Och som jag så full. (FE 23)
Vivat vår Monark!

 

 

Vikingatur 20 maj 2014

Följ med på Parnass vikingatur till Jarlabanke och Runriket den 20 maj

Följ med på Parnass vikingatur till Jarlabanke och Runriket! Jarlabanke bro är ett av Sveriges mest omskrivna historiska monument och uppfördes av storbonden Jarlabanke omkring 1050 e. Kr. Tillsammans med en kunnig guide, Mats Vänehem, ges deltagarna chansen att se både Jarlabanke Bro och övriga delar av Vallentunasjön och de pågående utgrävningarna! Bussen går från Cityterminalen i Stockholm (se skyltning (“Vikingatur”) kl. 09:00. Pris: 525 kr som betalas in på pg-konto 44 99 85-1 samtidigt som anmälan. Närmare information och anmälan  info@parnass.nu eller 0706-979432.

Vikingatur 20 maj 2014

Lönnroth Lars

Lars Lönnroth kommer till DELS årsmöte den 10 maj.

DELS årsmöte äger i år rum i Svenska Akademiens lokaler i Börshuset i Gamla Stan med start kl 13. Lars Lönnroth har medverkat i Parnass´ nyss utkomna Vikinganummer och kommer att tala under rubriken
Vikingarna i skönlitteraturen

Vid årsmötet kommer också de nya medlemmarna i DELS Maria Sandelsällskapet och Jan Fridegårdsällskapet att presentera sig. Ev. någon mer.

Vi återkommer med detaljerad information och föredragningslista senare. Fritt inträde.
VÄLKOMNA

Svenska Akademien

Bild från Svenska Akademiens hemsida

 

Litterär publik på Sonja Åkessonprogrammet

Fullsatt ABF på DELS Sonja Åkesson matiné.

Det var fullsatt i salen i ABF-huset i Stockholm när Sonja Åkesson Sällskapet presenterade sin författare i ord och ton.
”Hon skrev om livets elände med ett absolut gehör och en språklig fulländning”

Ebba Witt-Brattström tog oss tillbaka till 70-talets kvinnoverklighet och -revolt med hjälp av Sonja Åkessons"Vara Vit mans slav"

Ebba Witt-Brattström tog oss tillbaka till 70-talets kvinnoverklighet och -revolt med hjälp av Sonja Åkessons ”Vara Vit mans slav”

 

Liv Stenström och Andreas Marmbrandt levandegjorde Sonjas dikter i ord och ton.

Liv Stenström och Andreas Marmbrandt levandegjorde Sonjas dikter i ord och ton.

 

Litterär publik på Sonja Åkessonprogrammet

Litterär publik på Sonja Åkessonprogrammet

Catharina Söderberg har levererat text och bilder.

 

DELS logga

”Ordet är fritt”. Välkommen till DELS Smålandsseminarium i Växjö den 5 april

Ordet är fritt!
Tema för DELS smålandsseminarium den 5 april 2014.

DELS har valt en spännande infallsvinkel för sitt regionala seminarium lördagen den 5 april i Växjö: Ordet är fritt! Många av de småländska klassikerna hade verkligen åsikter i viktiga samhällsfrågor och gjorde sig också hörda!

Vilhelm Moberg var journalist på olika tidningar, bl.a. var han lokalredaktör i Alvesta på Nya Växjöbladet från 1922-1927 och hans åsikter gick ofta stick i stäv med makthavarnas.

– Han var också en varm försvarare av det fria ordet och agerade med kraft mot de censurlagar som regeringen införde under krigsåren. ”Nu har det ofria ordets tid gått in”, skrev han i sin dagbok när han fick en småskrift refuserad, därför att förlaget inte vågade trycka de kritiska åsikter om bland annat regeringens agerande han där gav uttryck åt. Han uttryckte också sin glädje över att Torgny Segerstedt gav honom fritt spaltutrymme i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, berättar Vilhelm Mobergsällskapets ordförande Ingrid Nettervik.

Elin Wägner använde sig av det fria ordet, både talat och skrivet, för att delta i samhällsdebatten. Hennes teman i tal, artiklar och romaner handlade om fred, miljö och jämställdhet. Hon reste runt i Europa efter första världskriget och deltog i fredskongressen i Wien 1915. Hon kämpade också för kvinnlig rösträtt. Under några år var hon också chefredaktör för Tidevarvet, där hon granskade aktuella samhällsfrågor ur kvinnlig synpunkt, berättar Ann-Margreth Willebrand, ordförande för Elin Wägner-sällskapet.

– Flickboken som genre var under den tid Martha Sandwall Bergström skrev på 1940- och 50-talen omgärdad av en mängd föreställningar och uppfattningar – att den var könsstereotyp, bakåtsträvande, schablonmässig och smakförsämrande t.ex. De senaste decenniernas forskning har visat att verkligheten såg annorlunda ut. Samtidigt fanns vissa tabun som flickboksförfattarna faktiskt var tvungna att ta hänsyn till för att överhuvudtaget kunna få sina böcker utgivna. Det gick inte att skriva vad som helst. Ordet var inte helt fritt och fick ibland ”förkläs”, berättar Eva Söderberg, som är ordförande för Martha Sandwall-Bergströmsällskapet.

En lång rad sällskap för smålandsförfattare är, utöver de ovan nämnda, inbjudna till seminariet i Växjö: Elisabeth Bergstrand-Poulsen, Albert Engström, Alf Henrikson, Pär Lagerkvist, Astrid Lindgren, Carl von Linné, Pälle Näver och Viktor Rydberg.

 

Nasrin Madani

Nasrin Madani

Dagens tema ”Ordet är fritt” är valt utifrån Växjös engagemang i projektet ”Det fria ordet”, i likhet med en rad andra kommuner i Sverige. Det syftar till att värna yttrandefriheten och försvara det fria ordet genom att ge en förföljd författare möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg miljö, som erbjuder såväl goda levnads- som arbetsvillkor. Den fristadsförfattare som f.n. gästar Växjö, Nasrin Madani från Iran, deltar i programmet genom att berätta om sina erfarenheter.

 

BannerhedSärskilt inbjuden är också författaren Tomas Bannerhed, som vann Augustpriset 2011 för sin roman ”Korparna”. Han kommer att tala om det självbiografiska skrivandets möjligheter och begränsningar. Dessutom presenteras ”Smålands Akademi” som har 18 ledamöter precis som Svenska Akademin och arbetar under devisen ”Snille och envishet”! De har som syfte att sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en småländsk identitet. Birgit Carlstén, som också är medlem i akademien, kommer att medverka med uppläsning och sång som mellanspel till det övriga programmet.

Evenemanget äger rum i Svarta Lådan, Höstvägen 5A, Araby, Växjö. Inträdesavgift: 100 kronor (ungdom under 20 år gratis). Anmäl deltagande genom att betala 100 kr på plusgiro 621928-1. Skriv Växjö + eget namn på talongen. Senast den 28 mars 2014. Biljetter kommer även att säljas vid dörren.

I samarbete med Växjö kommun, Studieförbundet Sensus och Regionförbundet Södra Småland.

DELS logga         egs_vxjkom_svensk_cmyk         logga detfriaordet rgb        original_rfss_logo_webb        Sensus_CMYK_35mm  logga 24 febr